II.HEMATOLOJİ
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA
KONGRESİ

20-22 Kasım 2020

Kongremizin Açılış Konuşması


Hematopoetik Kök Hücre,

Niş Biyolojisi ve Hematopoez

Konuşmacı: Dr. Emin Kansu

Oturum Başkanı: Dr. Seçkin Çağırgan


AML OTURUMU

Antrasiklin İçin Uygun Olmayan Akut Myeloid Lösemi Hastaların Tedavisinde Son Durum

Konuşmacı: Dr. Anıl Tombak

Oturum Başkanları: Dr. Serdar Bedii Omay, Dr. Şehmus Ertop, Dr. Turgay Ulaş


AML OTURUMU

Akut Myeloid Lösemide Yeni Dönem; İdame Tedavisi

Konuşmacı: Dr. Merih Kızıl Çakar

Oturum Başkanları: Dr. Serdar Bedii Omay, Dr. Şehmus Ertop, Dr. Turgay Ulaş


AML OTURUMU

Akut Promiyelositer Lösemi'de Güncel Tedavi

Konuşmacı: Dr. Pervin Topçuoğlu

Oturum Başkanları: Dr. Serdar Bedii Omay, Dr. Şehmus Ertop, Dr. Turgay Ulaş


DEM İLAÇ MİYELODİSPLASTİK SENDROM OTURUMU (UYDU SEMPOZYUMU)

Eritropoietin Alfa'nın Miyelodisplastik Sendromda Etkililiğinin ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi: Türkiye Gözlemi

Konuşmacı: Dr. Fatih Demirkan

Oturum Başkanı: Dr. Orhan Ayyıldız


MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZLAR OTURUMU

Kronik Myeloid Lösemide TKI Direncine ve Kök Hücreye Yönelik Yaklaşımlar

Konuşmacı: Dr. Atakan Tekinalp

Oturum Başkanları: Dr. Gülsüm Özet, Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Ali Kutlucan


MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZLAR OTURUMU

Myelofibroziste Tedavisinde Son 5 Yılda Neler Değişti?

Konuşmacı: Dr. Gürsel Güneş

Oturum Başkanları: Dr. Gülsüm Özet, Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Ali Kutlucan


MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZLAR OTURUMU

Polisteima Vera’da Yeni Klinik Çalışmalar; İnterferon Yeniden Mi?

Konuşmacı: Dr. Sibel Hacıoğlu

Oturum Başkanları: Dr. Gülsüm Özet, Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Ali Kutlucan


MDS OTURUMU

Yüksek Riskli MDS Güncel Tedavi

Konuşmacı: Dr. Abdülkadir Baştürk

Oturum Başkanları: Dr. Ali Ünal, Dr. Mehmet Şencan, Dr. Özcan Çeneli


MDS OTURUMU

Düşük Riskli MDS Güncel Tedavi

Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Özcan

Oturum Başkanları: Dr. Ali Ünal, Dr. Mehmet Şencan, Dr. Özcan Çeneli


LENFOMA OTURUMU

Lenfoid Neoplazmlarda Hedefe Yönelik İlaçların Etkinliği ve Direnç Mekanizmaları

Konuşmacı: Dr. Ozan Salim

Oturum Başkanları: Dr. Levent Ündar, Dr. İsmet Aydoğdu, Dr. Sami Kartı


LENFOMA OTURUMU

Transforme Lenfomalarda Güncel Tedavi

Konuşmacı: Dr. Tayfur Toptaş

Oturum Başkanları: Dr. Levent Ündar, Dr. İsmet Aydoğdu, Dr. Sami Kartı


LENFOMA OTURUMU

Nüks/Dirençli Hodgkin Lenfomada İmmun Onkolojik İlaçlar

Konuşmacı: Dr. Seda Aydın

Oturum Başkanları: Dr. Levent Ündar, Dr. İsmet Aydoğdu, Dr. Sami Kartı


ARVEN MYELOM OTURUMU (UYDU SEMPOZYUMU)

Multiple Miyelomda Lenalidomidin Yeri

Konuşmacı: Dr. Ali Zahit Bolaman

Oturum Başkanı: Dr. Rıdvan Ali


LÖSEMİ OTURUMU

KLL Frontline Tedavisinde Hangi Tedavi Ne Zaman?

Konuşmacı: Dr. Tuba Hacıbekiroğlu

Oturum Başkanları: Dr. Hasan Kaya, Dr. İlhami Kiki, Dr. Serdal Korkmaz


LÖSEMİ OTURUMU

Akut Lenfoblastik Lösemi’de İmmünteröpatik Ajanlar

Konuşmacı: Dr. Emin Kaya

Oturum Başkanları: Dr. Hasan Kaya, Dr. İlhami Kiki, Dr. Serdal Korkmaz


LÖSEMİ OTURUMU

Relaps/Refrakter KLL’de Tedavi Seçenekleri

Konuşmacı: Dr. İrfan Yavaşoğlu

Oturum Başkanları: Dr. Hasan Kaya, Dr. İlhami Kiki, Dr. Serdal Korkmaz


HEMOFİLİ OTURUMU

İnhibitörlü Hemofili’de Tedavi

Konuşmacı: Dr. Aydan Akdeniz

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Okan, Dr. Tunç Fışgın, Dr. Fahri Şahin


HEMOFİLİ OTURUMU

Hemofili Tedavisinde Güncel Gelişmeler

Konuşmacı: Dr. Tekin Güney

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Okan, Dr. Tunç Fışgın, Dr. Fahri Şahin


HÜCRESEL/İMMUN TEDAVİ OTURUMU

Multiple Miyelomda CAR-T Hücre Tedavisi

Konuşmacı: Dr. Alpay Yeşilaltay

Oturum Başkanları: Dr. Bülent Eser, Dr. Erdal Kurtoğlu, Dr. Güven Çetin


HÜCRESEL/İMMUN TEDAVİ OTURUMU

Nüks/Dirençli DLBCL’da CAR-T Hücre Tedavisi

Konuşmacı: Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Oturum Başkanları: Dr. Bülent Eser, Dr. Erdal Kurtoğlu, Dr. Güven Çetin


AMGEN MULTİPLE MİYELOM OTURUMU (UYDU SEMPOZYUMU)

Nüks/Dirençli Multiple Miyelomda Protezeom İnhibitörleri Yeri

Konuşmacı: Dr. Cengiz Demir

Oturum Başkanı: Dr. Güray Saydam


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Orta ve Yüksek Riskli Lösemi ve Myelodisplastik Sendromu Olan Hastalarda Cloamsa-Ric ile Allojenik Kök Hücre Nakli Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Derya Şahin

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Aslan, Dr. Murat Yıldırım


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Erişkin Langerhans Hücreli Histiyositoz; Retrospektif Çok Merkezli Çalışmanın Sonuçları

Konuşmacı: Dr. Ayşe Kaya

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Aslan, Dr. Murat Yıldırım


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

2010-2015 Yılları Arasında Terapotik Aferez Ünitesinde Yapılan Tüm Terapötik Aferez İşlemlerinin Değerlendirilmesi ve Trombotik Trombositopenik Purpuralı Hastaların Klinik Özellikleri ve Yanıtları

Konuşmacı: Dr. Berrin Balık Aydın

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Aslan, Dr. Murat Yıldırım


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Kronik Lenfositik Lösemide İbrutinib Tedavisi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Mehmet Bakırtaş

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Aslan, Dr. Murat Yıldırım


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

İmmun Trombositopeni Olgularına Retrospektif Bir Bakış: Tek Merkez Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Jale Yıldız

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Aslan, Dr. Murat Yıldırım


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar Olgularında, Lenfosit Aktivasyon Geni-3 (Lag-3) Ekspresyonunun Klinik ve Prognostik Belirteçler İle İlişkisi Var Mı?

Konuşmacı: Dr. Emine Begüm Coşkun

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Aslan, Dr. Murat Yıldırım


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

İbrutinib İle Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Kronik Lenfosik Lösemiye Bağlı Hiperkalsemi Olgusu

Konuşmacı: Dr. Taha Ulutan Kars

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Aslan, Dr. Murat Yıldırım


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Kalretikulin Mutasyonları ve Primer Miyelofibrozis

Konuşmacı: Dr. Gonca Gülbay

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Özen, Dr. Mehmet Gündüz


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Akut Myeloid Lösemi Klasik İndüksiyonu İlişkili Hepatik Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu: Vaka Sunumu

Konuşmacı: Dr. Mustafa Kemal Yeniay

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Özen, Dr. Mehmet Gündüz


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

COVID-19 Hastalarının Basit Periferik Kan Yayma Bulgularının, Hastalığın Ciddiyeti ve Hastanede Kalış Süresi Üzerindeki Yararları

Konuşmacı: Dr. Nurcan Kırıcı Berber

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Özen, Dr. Mehmet Gündüz


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Otolog Kök Hücre Nakil Alıcılarında Merkezi Venöz Katater İlşkili Trombotik Komplikasyon Gelişme Sıklığı ve Risk Fakörleri

Konuşmacı: Dr. Bahar Uncu Ulu

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Özen, Dr. Mehmet Gündüz


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Terapötik Plazmaferez Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Ali Doğan

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Özen, Dr. Mehmet Gündüz


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

İmmun Trombositopenik Purpura Tanısı Olan Olgularda Laboratuvar Bulgular İle Dalak Boyutunun İlişkisi

Konuşmacı: Dr. Hadi Sasani

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Özen, Dr. Mehmet Gündüz


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Bilateral Memede Miyeloid Sarkom Gelişen Bir Olgu Sunumu

Konuşmacı: Dr. Burcu Aslan Candır

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Aseruloplazminemi: Demir Eksikliği Anemisi ile Prezente Olan Hemokromatozis Olgusu

Konuşmacı: Dr. Emine Gültürk

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Hematopoetik Kök Hücre Naklinin Umut Işığı Olduğu, Nadir Hastalıklardan Adrenolökodistrofi Olgusu

Konuşmacı: Dr. Ünal Ataş

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Relaps/Refrakter Hodgkin Dışı Lenfomada Obinutuzumab-Bendamustin Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Tahir Darçın

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Spontan Tümör Lizis Sendromu İle Başvuran Nüks Mantle Hücreli Lenfoma Olgusunda İbrutinib Tedavisi İle Hızlı Yanıt

Konuşmacı: Dr. Samet Yaman

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Foliküler Lenfomanın Lösemik Fazı: Olgu Sunumu

Konuşmacı: Dr. Hatice Zeynep Dikici

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Antrasiklin İlişkili Kardiyak Morbiditede Alternatif Tedavi Yaklaşımı: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada R-GCVP Protokolü Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Yasin Kalpakçı

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Covid-19 Hastalarında Hastalık Şiddetiyle İlişkili Klinik Özellikler ve Laboratuvar Değerleri : Tek Merkez Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Aslı Yıldırım

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

HIV Pozitif Double Ekspressör Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusu

Konuşmacı: Dr. Fadime Ersoy Dursun

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Karbamazepine Bağlı Ciddi Bir Hematolojik Problem: Akut Lenfoblastik Lösemi

Konuşmacı: Dr. Serhat Sayın

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Curcumin’in Bortezomib'e Dirençli Multiple Myeloma Hücre Hattında Potansiyel Sitotoksik Etkisinin Değerlendirilmesi

Konuşmacı: Dr. Kübra Oral

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU

Sepsiste İmmünadsorbsiyon: Tek Merkez Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Nuran Ahu Baysal

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Handan Şahin


MULTİPLE MİYELOM OTURUMU

Multiple Miyelomda İmmunoterapi

Konuşmacı: Dr. İlhami Berber

Oturum Başkanları: Dr. Simten Dağdaş, Dr. Mahmut Töbü


ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU

Myelomda Gerçek Yaşam Verileri Oral Protezeom İnhibitörleri

Konuşmacı: Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Moderatör: Dr. Düzgün Özatlı
Oturum Başkanları: Dr. Hakan Özdoğu, Dr. Murat Albayrak, Dr. Osman Yokuş


ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU

Polisteima Vera’da JAK İnhibörlerinin Yeri

Konuşmacı: Dr. Mehmet Hilmi Doğu

Moderatör: Dr. Düzgün Özatlı
Oturum Başkanları: Dr. Hakan Özdoğu, Dr. Murat Albayrak, Dr. Osman Yokuş


ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU

Myelomda Gerçek Yaşam Verileri Pomalidomid Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Ahmet Sarıcı

Moderatör: Dr. Düzgün Özatlı
Oturum Başkanları: Dr. Hakan Özdoğu, Dr. Murat Albayrak, Dr. Osman Yokuş


ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU

Hodgkin Lenfomada İmmun Checkpoint İnhibitör Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Semih Başçı

Moderatör: Dr. Düzgün Özatlı
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Bilgir, Dr. Sinem Namdaroğlu, Dr. Mahmut Yeral


ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU

KLL’de BCL 2 İnhibitörü Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Aslı Odabaşı Giden

Moderatör: Dr. Düzgün Özatlı
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Bilgir, Dr. Sinem Namdaroğlu, Dr. Mahmut Yeral


ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU

KLL’de BTK İnhibitörü Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Seval Akpınar

Moderatör: Dr. Düzgün Özatlı
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Bilgir, Dr. Sinem Namdaroğlu, Dr. Mahmut Yeral


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

Türkiye’de Klinik Araştırmalarda Son Durum

Konuşmacı: Dr. Nuran Ahu Baysal

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Zübeyde Nur Özkurt, Dr. Funda Ceran


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

MURANO Çalışması

Konuşmacı: Dr. Özgür Mehtap

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Zübeyde Nur Özkurt, Dr. Funda Ceran


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

CASTOR Çalışması

Konuşmacı: Dr. Sinan Demircioğlu

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Zübeyde Nur Özkurt, Dr. Funda Ceran


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

Akut GVHD’de Güncel Tedaviler

Konuşmacı: Dr. Bahar Uncu Ulu

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Ali Erkurt, Dr. Osman Yokuş


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

Hodgkin Lenfomada Monoklonal Antikorların Kullanımı

Konuşmacı: Dr. İpek Yönal Hindilerden

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Ali Erkurt, Dr. Osman Yokuş


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

Relaps/Refrakter DBBHL Güncel Tedaviler

Konuşmacı: Dr. Fehmi Hindilerden

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Birol Güvenç, Dr. Mehmet Dağlı, Dr. Şebnem İzmir Güner


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

Relaps/Refrakter AML’de Güncel Tedaviler

Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Uçar

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Birol Güvenç, Dr. Mehmet Dağlı, Dr. Şebnem İzmir Güner


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

Hematolojik Malignitelerde Fungal Proflaksi

Konuşmacı: Dr. Cengiz Ceylan

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Birol Güvenç, Dr. Mehmet Dağlı, Dr. Şebnem İzmir Güner


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

Relaps/Refrakter T Hücreli Lenfomada Monoklonal Antikor Kullanımı Deneyimi

Konuşmacı: Dr. Gülsüm Akgün Çağlıyan

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Birol Güvenç, Dr. Mehmet Dağlı, Dr. Şebnem İzmir Güner


TÜRKİYE'DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR OTURUMU

Relaps/Refrakter Mantle Hücreli Lenfomada Güncel Tedaviler

Konuşmacı: Dr. Hatice Terzi

Moderatör: Dr. Burhan Turgut
Oturum Başkanları: Dr. Birol Güvenç, Dr. Mehmet Dağlı, Dr. Şebnem İzmir Güner


İMMÜNONKOLOJİK İLAÇLARIN AKILCI İLAÇ OTURUMU

Konuşmacı: Dr. Yusuf Bilen

Oturum Başkanı: Dr. Ömer Ekinci